مدیران گروه زیست شناسی

مدیر گروه  تحصیلات تکمیلی زیست شناسی

خانم دکتر اعظم حدادی، استادیار، دکترای میکروبیولوژی و عضو هیات علمی تمام وقت دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج .

شروع فعالیت ایشان به عنوان مدیر گروه کارشناسی ارشد زیست شناسی واحد کرج از سال 1395 می باشد.

پست الکترونیک: haddadi@kiau.ac.ir   

شماره تماس در دانشکده: 34182637

 

مدیر گروه کارشناسی میکروبیولوژی

خانم دکتر مهدیس ابراهیم زاده، استادیار، دکترای فیزیولوژی گیاهی و عضو هیات علمی تمام وقت دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.

شروع فعالیت ایشان به عنوان مدیر گروه کارشناسی میکروبیولوژی واحد کرج از سال 1396 می باشد

پست الکترونیک دانشگاهی: ebrahimzadeh@kiau.ac.ir

شماره تماس در دانشکده:34182405 

شماره تماس کارشناسان گروه میکروبیولوژی: 34182404

ادامه رزومه آکادمیک

 

معرفی رشته میکروبیولوژی:

میکروبیولوژی (Microbiology) علمی است که درباره میکروارگانیسمها یا جانداران ذره بینی بحث و گفتگو میکند. جانداران ذره بینی به کلیه موجوداتی اطلاق میشوند که به علت کوچک بودن ابعاد فقط با ذره بین یا میکروسکوپ قابل مشاهده هستند. در این رشته ویژگی های زیست شناسی میکروب ها (شامل باکتری ها ، ویروس ها،  انگل ها و قارچ ها) از جنبه های مختلف سیستماتیک، فیزیولوژی و ژنتیک و نیز جنبه های کاربردی آنها شامل کاربرد در پزشکی، بیوتکنولوژی، محیط زیست و صنایع غذایی بررسی می شود. از دروس مهم این رشته درس میکروبیولوژی ۱و۲ ، باکتری شناسی ۱و۲ ، میکروبیولوژی بیوتکنولوژی، محیط زیست و صنایع غذایی بررسی می شود. از دروس مهم این رشته درس میکروبیولوژی ۱و۲ ، باکتری شناسی ۱و۲ ، میکروبیولوژی محیطی ، میکروبیولوژی کاربردی ، ژنتیک۱و۲ ، ویروس شناسی ، قارچ شناسی،بیوشیمی۱و۲، هماتولوژی، ایمنولوژی، انگل شناسی و غیره میباشد. فارغ التحصیلان این رشته می توانند علاوه بر مراکز آموزشی و پژوهشی در آزمایشگاه های مراکز تشخیص پزشکی، کنترل کیفی، صنایع دارویی، آرایشی – بهداشتی، غذایی ، سازمان آب و نیز صنایع بیوتکنولوژی و تولید فرآورده های مختلف توسط میکروارگانیسم ها مشغول به کار شوند. علاوه بر پذیرش دانشجویان کارشناسی در مقاطع کارشناسی ارشد در رشته میکروبیولوژی و زیست شناسی علوم جانوری و دکتری تخصصی میکروبیولوژی نیز دانشجو می پذیرد.

 تاریخچه تاسیس:

گروه میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی کرج از سال 1367 با پذیرش 200 دانشجو در مقطع کارشناسی فعالیت خود را آغاز نمود. در حال حاضر این گروه دارای 16 عضو هیات علمی تمام وقت  می باشد.

دروس الزامی دکتری میکروبیولوژی   دروس اختیاری دکتری میکروبیولوژی

- باکتری شناسی پیشرفته (2 واحد نظری)

-ویروس شناسی پیشرفته (2 واحد نظری)

-ایمونوشیمی ویروسها (2 واحد نظری)

-ژنتیک میکروبها (2 واحد نظری)

-روابط انگل ومیزبان (2 واحد نظری)

-بیوتکنولوژی میکروبی (2 واحد نظری)           

-متابولیسم میکروبهای بی هوازی (2 واحد نظری)

-روشهای میکروبیولوژی (2 واحد نظری)

-شیمیوتاکسی در باکتریها (2 واحد نظری)

-فیزیولوژِی رشد در باکتریها (2 واحد نظری)

-ساختارهای غشایی در باکتریها و ویروسها (2 واحد نظری)

تعداد کل واحدهای درسی دوره دکتری بر اساس آخرین دستور العمل اجرایی آیین نامه جدید دوره دکتری از سال 94 ، با احتساب سمیناردو واحدی  18 واحد در نظر گرفته شده است  که در نیمسال دوم و سوم باید گذرانیده شود.

در نیمسال اول تنها دروس جبرانی ارائه می گردد که از بین دروس جبرانی ، درس روش تحقیق ، مقاله و رساله نویسی پیشرفته و درس زبان تخصصی پیشرفته برای تمامی دانشجویان الزامی می باشد.

و الباقی دروس جبرانی با در نظر گرفتن نمره خام کمتر از 33/33 از دروس امتحانی گذرانده شده در آزمون دکتری برای هر دانشجو محسوب می گردد.

سقف واحد های ارائه شده در هر ترم :

الف) نیمسال اول : دروس جبرانی تا سقف 10 واحد

ب ) نیمسال دوم : تا سقف 10 واحد تخصصی

ج ) نیمسال سوم : تا سقف 10 واحد تخصصی

د ) امتحان جامع

ه ) نیمسال پنجم الی هفتم : رساله ( هر نیمسال حد اکثر 8 واحد ) ، ( نیمسال پنجم 8 واحد ، نیمسال ششم 8 واحد ، نیمسال هفتم2 واحد )

لازم به ذکر است دانشجویانی که دروس کمبود از جمله وصایای امام ، آمار پیشرفته و احتمال در زیست شناسی  را در دوره کارشناسی ویا کارشناسی ارشد نگذرانیده اند ، گذرانیدن دروس فوق الذکر در دوره دکتری ضروری است.

واحدهای ارائه شده در چهار ترم:

 ترم اول

درس روش تحقیق ، مقاله و رساله نویسی پیشرفته

درس زبان تخصصی پیشرفته

سایر دروس جبرانی بر اساس نمره آزمون کتبی دروس امتحانی

 ترم دوم         

ویروس شناسی پیشرفته

روابط انگل ومیزبان

فیزیولوژِی رشد در باکتریها

روشهای میکروبیولوژی

سمینار

 ترم سوم       

باکتری شناسی پیشرفته

ایمونوشیمی ویروسها

ژنتیک میکروبها

بیوتکنولوژی میکروبی

ترم چهارم      

امتحان جامع

 ترم پنجم        پایان نامه

ترم ششم        پایان نامه

ترم هفتم         پایان نامه

دروس اختیاری پیشنهادی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی           دروس الزامی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی

 - میکروبیولوژی آب و پساب (1 واحد نظری و 1 واحد عملی)

- سموم میکروبی (2 واحد نظری )

- آنتی بیوتیکها و مکانیسم عمل آنها (2 واحد نظری )

- میکروسکپی الکترونی (2 واحد نظری )

- بهداشت محیط زیست (2 واحد نظری )

- میکروبیولوژی گیاهی (2 واحد نظری )

- میکروبیولوژی دریاها (2 واحد نظری )

- استانداردهای میکروبیولوژی مواد غذایی (2 واحد نظری )

- اپیدمیولوژی میکروبها (2 واحد نظری )

- بیوتکنولوژی میکروبی (2 واحد نظری )

- میکوزها و درماتوفیتها (2 واحد نظری )

- میکروبیولوژی صنعتی پیشرفته

- کشت سلول وبافت (1 واحد نظری و 1 واحد عملی )

- مهندسی ژنتیک (2 واحد نظری ) - اکولوژی میکروارگانیسمها (2 واحد نظری )

- فیزیولوژی میکروارگانیسمها (2 واحد نظری )

- ژنتیک پروکاریوتها (2 واحد نظری )

- ویروس شناسی پیشرفته (2 واحد نظری )

- ایمنی شناسی پیشرفته (2 واحد نظری )

- میکروبیولوژی خاک (2 واحد نظری )

تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد با احتساب سمینار و پایان نامه : 32 واحد

الف) دروس تخصصی الزامی : 12 واحد

ب) دروس تخصصی اختیاری : 12 واحد

ج) سمینار 1 و2 : 2 واحد

د) پایان نامه : 6 واحد

لازم به ذکر است دانشجویانی که دروس کمبود از جمله وصایای امام، آمار پیشرفته و احتمال در زیست شناسی و روش تحقیق را در دوره کارشناسی نگذ رانیده اند، گذرانیدن دروس

فوق ا لذکر در دوره کا رشناسی  ارشد ضروری است.

واحدهای ارائه شده در چهار ترم:

ترم اول

آنتی بیوتیکها و مکانیسم عمل آنها

فیزیولوژی میکروارگانیسم ها

ویروس شناسی پیشرفته

بیو تکنولوژی میکروبی

روش تحقیق

ترم دوم          

میکوزها و درماتوفیت ها

ژنتیک پروکاریوتها

میکروبیولوژی خاک

مهندسی ژنتیک

سمینار 1

ترم سوم        

اکولوژی میکروارگانیسم ها

میکروسکپی الکترونی

ایمنی شناسی پیشرفته

میکروبیولوژی آب و پساب ( نظری و عملی )

سمینار 2

ترم چهارم      

 پایان نامه

دروس الزامی کارشناسی ارشد علوم جانوری    دروس اختیاری پیشنهادی گرایش زیست شناسی تکوینی

-بیوسیستماتیک جانوری (2 واحد نظری)

-گونه وگونه زایی (2 واحد نظری)

-زیست شناسی تکوینی جانوری (2 واحد نظری)

-جنین شناسی مقایسه ای جانورا ن (2 واحد نظری)

-فیزیولوژی غشاء سلولی (2 واحد نظری)

-فیزیولوژی دستکاه عصبی مرکزی (2 واحد نظری)

-زیست شناسی رشد و نمو (2 واحد نظری)

-آزمایشگاه زیست شناسی رشد و نمو (1 واحد عملی)

-تولید مثل وجنسیت (2 واحد نظری)

-کشت سلول و بافت جانوری (2 واحد نظری)

-آزمایشگاه کشت سلول وبافت جانوری (1 واحد عملی)

-میکروسکپی الکترونی نظری عملی (2 واحد نظری)

-ژنتیک تکوینی (2 واحد نظری)

-آزمایشگاه جنین شناسی مقایسه ای (1 واحد عملی)

-ژنتیک مولکولی (2 واحد نظری )

تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد با احتساب سمینار و پایان نامه : 32 واحد

الف) دروس تخصصی الزامی : 12 واحد

ب) دروس تخصصی اختیاری 12 واحد

ج) سمینار 1و2 : 2 واحد

د) پایان نامه : 6 واحد

لازم به ذکر است دانشجویانی که دروس کمبود از جمله وصایای امام ، آمار پیشرفته و احتمال در زیست شناسی و روش تحقیق را در دوره کارشناسی نگذرانیده اند ، گذرانیدن دروس فوق الذکر در دوره کارشناسی ارشد ضروری است.

واحدهای ارائه شده در چهار ترم:

 ترم اول

گونه و گونه زایی

فیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی

تولید مثل و جنسیت

زیست شناسی تکوینی جانوری

روش تحقیق

 ترم دوم         

فیزیولوژی غشاء سلولی

زیست شناسی رشد و نمو

ژنتیک مولکولی

جنین شناسی مقایسه ای جانوران

آزمایشگاه جنین شناسی مقایسه ای

سمینار 1

 ترم سوم       

بیوسیستماتیک جانوری

کشت سلول و بافت جانوری

ژنتیک تکوینی

آزمایشگاه زیست شناسی رشد و نمو

سمینار 2

 ترم چهارم     

پایان نامه

آزمایشگاههای مربوط به گروه کارشناسی ارشد و دکتری میکروبیولوژی و کارشناسی ارشد علوم جانوری :

- 1آزمایشگاه مولکولی :

کارشناس آزمایشگاه : خانم فرزانه اسدی

(مدرک تحصیلی ، کارشناسی ارشد میکروبیولوژی  )

تجهیزات آزمایشگاهی : دستگاههای : ترموسایکلر(   (PCR  ، Real time PCR  ، الکتروفورزافقی و عمودی ،

 وسترن بلاتینگ ، میکروسانتریوفوژ یخچال دار ، اسپکتروفتومتر ، اتوکلاو ، بن ماری ، هیتر ، ژل داکیومیشن ، ترازو حساس 

PH   متر ،  سیستم الایزا ( Reader , Washer , Shaker ) ، فور ، هود شیمیایی

 -2آزمایشگاه تحقیقاتی میکرئب شناسی :

کارشناس آزمایشگاه : خانم عاطفه صبوری زاده

(مدرک تحصیلی ، کارشناسی ارشد میکروبیولوژی )

تجهیزات آزمایشگاهی : دستگاههای : اتوکلاو ، بن ماری ، انکوباتور ساده و شیکیر دار ، هود لامینار ، فریز درایر

فور ، میکروسکوپ دو عدد

-3آزمایشگاه کشت سلول :

کارشناس آزمایشگاه : خانم فرزانه اسدی

( مدرک تحصیلی ، کارشناسی ارشد میکروبیولوژی )

تجهیزات آزمایشگاهی : دستگاههای :هود لامینار ، استریو میکروسکوپ ، انکوباتور CO2 ، تانک ازت ،

 فریزر منفی 80 درجه  ،

4- آزمایشگاه کشت بافت :

کارشناس آزمایشگاه : خانم عاطفه صبوری زاده

(مدرک تحصیلی ، کارشناسی ارشد میکروبیولوژی )

تجهیزات آزمایشگاهی : دستگاههای :هود لامینار ، فور، انکوباتور یخچال دار، انکوباتور مخصوص کشت

-4آزمایشگاه تحقیقات و آموزشی علوم جانوری :

کارشناس آزمایشگاه : آقای نادر شاهی

( مدرک تحصیلی ، کارشناسی علوم جانوری)

تجهیزات آزمایشگاهی : دستگاههای: میکروتوم ، هود لامینار ، میکروسکوپ ، استریومیکروسکوپ ، استریوتکس ،

شاتل باکس ، ترازو ، هیتر و سه سوله حیوان خانه