مدیران گروه شیمی

مدیر گروه تحصیلات تکمیلی شیمی

آقای دکتر غلام باقری مرندی، دانشیار، دکترای شیمی آلی و عضو هیات علمی تمام وقت دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

شروع فعالیت ایشان به عنوان مدیر گروه تحصیلات تکمیلی از سال 1395 می باشد.

پست الکترونیک دانشگاهی: marandi@kiau.ac.ir  

شماره تماس در دانشکده:  34182927                     

ادامه رزومه آکادمیک

آزمایشگاه های گروه شیمی (تحصیلات تکمیلی):

 • آزمایشگاه­های تحقیقاتی
 • آزمایشگاه­های تحقیقاتی شیمی آلی
 • آزمایشگاه­های تحقیقاتی شیمی تجزیه        
 • آزمایشگاه­های تحقیقاتی شیمی فیزیک
 • آزمایشگاه­های تحقیقاتی شیمی کاربردی
 • آزمایشگاه­های تحقیقاتی شیمی معدنی

مدیر گروه کارشناسی شیمی

آقای دکتر  مهران کردتبار، عضو هیات علمی تمام وقت دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.

شروع فعالیت ایشان به عنوان مدیر گروه کارشناسی شیمی واحد کرج از سال 1395 می باشد.

پست الکترونیک دانشگاهی: m.kurdtabar@kiau.ac.ir

شماره تماس در دانشکده:34182315

ادامه رزومه آکادمیک

آزمایشگاه های گروه شیمی:

 • آزمایشگاه شیمی تجزیه
 • آزمایشگاه شیمی معدنی و شیمی فیزیک
 • آزمایشگاه شیمی عمومی
 • آزمایشگاه شیمی آلی
 • آزمایشگاه شیمی جداسازی مواد آلی
 • آزمایشگاه شیمی صنعتی
 • آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی
 • آزمایشگاه شیمی عمومی پایه وکارگاه
 • شیشه گری