مدیر گروه ریاضی

 

آقای دکتر محمد مقاصدی

پست الکترونیک: maghasedi@kiau.ac.ir

رزومه آکادمیک