شماره های تماس

اداره آموزش

اداره مالی

 34182301

34182483

مدیر گروه شیمی

کارشناس گروه شیمی

34182315

34182305

مدیر گروه ریاضی

کارشناس گروه ریاضی

34182698

34182304

مدیر گروه فیزیک

کارشناس گروه فیزیک

34182307

34182306

مدیر گروه میکروبیولوژی

کارشناس گروه میکروبیولوژی

34182405

34182404

مدیر گروه زمین شناسی

کارشناس گروه زمین شناسی

34182871

34182459

مدیر گروه علوم تجربی

کارشناس گروه علوم تجربی

34182637

34182445

گروه ارشد شیمی و فیزیک

گروه ارشد ریاضی و زیست

34182620

34182454

رایانه دانشکده

مدیر پژوهش

34182322

34182485

رییس اداره دانشجویی

کارشناس اداره دانشجویی

34182812

34182482

کارشناس امور کلاس

34182350