تغییرات برنامه کلاسها

 

امتحان میان ترم شیمی آلی 3 استاد آقای دکتر غلام باقری مرندی روز پنجشنبه  تاریخ 1395/9/25  برگزار  نمی شود. تاریخ درج خبر: 1395/9/24