پژوهشگران برتر

 پژوهشگر برتر دانشکده در سال 1397: آقای دکتر رضا عزتی

 پژوهشگر برتر دانشکده در سال 1396: آقای دکتر رضا کاظمی متین

 پژوهشگر برتر دانشکده در سال 1395: آقای دکتر عباس احمدی

 پژوهشگر برتر دانشکده در سال 1394: آقای دکتر کیومرث یاسریان 

پژوهشگر برتر دانشکده در سال 1393: آقای دکتر مرتضی خدابین 

 پژوهشگربرتر دانشکده در سال1392: خانم دکتر فرحناز کارگر بهبهانی

 پژوهشگر برتر دانشکده در سال 1391: آقای دکتر رضا عزتی

 پژوهشگر برتر دانشکده در سال 1390: خانم دکتر آذر سبکبار

 پژوهشگر برتر دانشکده در سال 1389: خانم دکتر بیتا محتاط

 پژوهشگر برتر دانشکده در سال 1388: آقای دکتر رضا عزتی

 پژوهشگر برتر دانشکده در سال 1387: آقای حمیدرضا رضازاده