اداره امور عمومی

 

رئیس امور عمومی : 

نام و نام خانوادگی :  اکبر بیک پور

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی

شروع همکاری با دانشگاه: 1375

پست الکترونیک: a.beikpoor@gmail.com