امور دانشجویی

 
رئیس اداره امور دانشجوئی :

آقای اصغر رنجبر ماجلان

مدرک تحصیلی :

سال شروع به همکاری :

کارشناس امور دانشجویی:

آقای احمد داوودی

مدرک تحصیلی :

سال شروع به همکاری :