امور دانشجویی

مشخصات رئیس اداره امور دانشجوئی :


نام : فاطمه    نام خانوادگی : نجاری مانیزان

مدرک تحصیلی :کارشناسی میکروبیولوژی

سال شروع به همکاری : 1376