امور پژوهشی

مشخصات رئیس اداره امور پژوهشی :

 

نام و نام خانوادگی : ثریا صالحی بیگلری

مدرک تحصیلی :

1- کارشناسی علوم تغذیه

2- کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

سال شروع به همکاری : 1371

پست الکترونیک: salehi.sc@gmail.com

 

خلاصه سوابق آموزشی و اجرایی :

 

1-  کارشناس آزمایشگاه  دانشگاه علوم پزشکی قزوین از سال 1371 تا 1372 .

2- کارشناس آزمایشگاه  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن از سال 1372 تا 1378.

3- کارشناس آموزش گروه علوم تجربی دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج  از سال 1378 تا 1380.

4- رئیس اداره امور پژوهشی دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج  از سال 1380 تا 1383.

5- مدیر امور پژوهشی دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج  از سال 1383 .

6- رئیس اداره امور پژوهشی دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج  از سال 1394.

 

شماره تماس در دانشکده : 34185485

 

کارشناس پژوهش دانشکده:

نام و نام خانوادگی: هانیه کیانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی فیزیک

شماره تماس:34182620

 

 

 

فرم های پژوهشی

پزوهشگران برتر دانشکده 

کتابخانه

آزمایشگاه ها

سایت کامپیوتر

اخبار پژوهشی

انجمن های علمی دانشکده

مجلات دانشکده