امور آموزشی

مشخصات رئیس اداره آموزش :

رئیس آموزش : محمد رضا خرقانی   

تحصیلات : کارشناس ارشد ادیان وعرفان

 شروع همکاری با دانشگاه: خرداد 1369 ؛ تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج از سال 79 تا 85؛

خلاصه سوابق آموزشی و اجرایی:

تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ( 1379 تا 1385)

تدریس در دانشگاه های علمی کاربردی و پیام نور (1382 تا 1383)

رئیس اداره آموزش دانشکده الهیات (1379 تا 1382)

رئیس اداره عمومی دانشکده مدیریت و حسابداری (1382 تا 1385)

رئیس اداره عمومی دانشکده فنی (1385 تا 1388)

رئیس اداره آموزش دانشکده روانشناسی (1388 تا کنون)

شماره تماس در دانشکده: 34182435