امور آموزشی

 

رئیس اداره آموزش :

آقای جعفر دره شیری

تحصیلات : کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

 شروع همکاری با دانشگاه: 1373 

کارشناس های گروه زیست شناسی:

خانم پریسا تهرانیان چی

تحصیلات:

شروع همکاری با دانشگاه:

---

آقای حسین چرخی

تحصیلات:

شروع همکاری با دانشگاه:

کارشناس های گروه شیمی:

خانم کارین دادور

تحصیلات:

شروع همکاری با دانشگاه:

---

آقای مسعود رضا تاجی

تحصیلات:

شروع همکاری با دانشگاه:

کارشناس گروه زمین شناسی و مهندسی نفت

آقای سید علی نجفی

تحصیلات:

شروع همکاری با دانشگاه:

کارشناس گروه فیزیک:

خانم مژگان احمدی

تحصیلات:

شروع همکاری با دانشگاه:

کارشناس گروه ریاضی:

آقای بابک احمدی

تحصیلات:

شروع همکاری با دانشگاه:

مسئول امور رایانه :

خانم رقیه قربانپور

تحصیلات:

شروع همکاری با دانشگاه :

مسئول امتحانات و کلاس ها:

آقای ابراهیم علی عین آبادی

تحصیلات:

شروع همکاری با دانشگاه :