ریاست و معاونین

ریاست دانشکده :

آقای دکتر سید مجید برقعی، استادیار، دکترای فیزیک از دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم و تحقیقات تهران و استادیار گروه فیزیک دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، همکاری خودرا از سال ۱۳۷۲ با این واحد دانشگاهی آغاز نمودند

پست الکترونیک:  majid.borghei@kiau.ac.ir

خلاصه سوابق آموزشی و اجرایی:

۱- مدیر گروه فیزیک (۱۳۹۲-۱۳۸۷)

۲- عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم (۱۳۸۹-۱۳۸۷)

۳- عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم

۴- عضو کارگروه تخصصی فیزیک (توسعه و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی)

۵- معاونت دانشکده علوم (۱۳۹۵-۱۳۹۲)

شروع فعالیت ایشان به عنوان ریاست دانشکده علوم واحد کرج از سال ۱۳۹۵ می باشد.

 

معاون دانشکده:

آقای دکتر علی سربی، استادیار، دکترای زمین شناسی ساختمانی از دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم و تحقیقات تهران و استادیار گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، همکاری خودرا از سال 1383 با این واحد دانشگاهی آغاز نمودند.

پست الکترونیکی: ali_sorbi@kiau.ac.ir

خلاصه سوابق آموزشی و اجرایی:

1- مدیر گروه زمین شناسی به مدت 8 سال از سال 1384 تا 1392

2- شروع فعالیت به عنوان معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده علوم از سال 1395.

3- عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم از سال 1386 تا 1392

4- عضو کارگروه تخصصی زمین شناسی

شماره تماس : 02634182359